My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Brugsvilkår

Brugsvilkår

Som kandidat i Academic Works database tilbyder vi dig muligheden for at søge ledige stillinger og udforske nye karrieremuligheder. Når du registrerer dig med en brugerprofil hos Academic Work, har vi mulighed for at matche din profil i vores database med ledige stillinger, og du har også selv mulighed for at søge ledige stillinger og oprette jobagenter (i det følgende benævnt "Tjenesterne").

[FOR INFORMATION PÅ ENGELSK]

Som registreret kandidat får du desuden adgang til vores rekrutterings- og jobsøgningstjenester. En mere udførlig beskrivelse af vores tjenester finder du her.

Du bedes læse nærværende brugsvilkår omhyggeligt igennem, inden du opretter en personlig profil og anvender vores tjenester. Når du registrerer dig som bruger, erklærer du dig samtidigt indforstået med at overholde vores brugsvilkår, og Academic Work forpligter sig til at levere Tjenesterne i overensstemmelse med brugsvilkårene.

Generelt

 • Tjenesterne tilbydes af Academic Work Denmark A/S, CVR-nr. 31743478, Rådhuspladsen 45, 1., 1550 København ("Academic Work", "vi", "vores", "os").
 • Medmindre andet er aftalt på skrift, er din brug af og adgang til Tjenesterne underlagt vilkårene i denne aftale ("Vilkårene").
 • Visse produkter og tjenester, som tilbydes via Tjenesterne, leveres af tredjeparter og ikke af os. Academic Work påtager sig ikke noget ansvar for produkter og/eller Tjenester, der leveres af tredjeparter. For sådanne produkter eller tjenester gælder i stedet den pågældende tredjeparts vilkår og betingelser.
 • Når du anvender Tjenesterne, erklærer du dig samtidigt indforstået med at overholde Vilkårene og bekræfter, at du har fuldt ud forstået indholdet af de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af Vilkårene.

Brugerprofil

 • For at kunne anvende Tjenesterne, skal du registrere dig som bruger og oprette en brugerprofil. En brugerprofil kan oprettes (i) via vores hjemmeside, (ii) telefonisk eller (iii) til en af vores events.
 • Som bruger er det din pligt at sikre, at de oplysninger, du giver til Academic Work, er korrekte.
 • Som bruger er du eneansvarlig for enhver brug foretaget med dit brugernavn og password, som du har fået tildelt og/eller har oprettet under din profil. Såfremt din brugerprofil eller dit password mistes eller stjæles, eller hvis du har en begrundet mistanke om, at uvedkommende har fået uberettiget adgang til din profil, skal du straks underrette Academic Work og ændre dit password. Som bruger er du ansvarlig for enhver brug foretaget med dit brugernavn og password, indtil Academic Work har modtaget og bekræftet modtagelsen af din underretning.
 • Såfremt en bruger videregiver sit brugernavn og/eller password til andre eller mister dem, er Academic Work ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge deraf.

Tjenesternes omfang

Når du registrerer dig med en brugerprofil hos os, får du adgang til Tjenesterne, som omfatter følgende:

 • Din profil gøres tilgængelig for vores rekrutteringsmedarbejdere i vores kandidatdatabase.
 • Du kan søge ledige stillinger, som vi annoncerer på vores egne eller vores kunders vegne.
 • Du kan oprette jobagenter og dermed få direkte besked om ledige stillinger, som matcher dine søgekriterier.

Brugen af tjenesterne

 • Som bruger er du eneansvarlig for, at din brug af Tjenesterne til enhver tid overholder samtlige retningslinjer og instrukser, du modtager fra Academic Work.
 • Når du opretter en profil, er du eneansvarlig for de oplysninger, data, tekster, beskeder eller det øvrige materiale, som leveres eller genereres af dig, når du bruger Tjenesterne ("Brugergenereret Indhold").
 • Academic Work forbeholder sig ret til efter eget skøn at nægte at acceptere, publicere, vise, anvende eller på anden måde offentliggøre Brugergenereret Indhold. Academic Work har desuden ret til uden forudgående varsel at fjerne alt Brugergenereret Indhold, som Academic Work anser for at være i strid med brugsvilkårene eller gældende lovgivning, forskrifter eller retningslinjer.

Førtidigt ophør

 • Som bruger er du til enhver tid berettiget til at slette din brugerprofil og dermed bringe denne aftale til ophør med omgående virkning ved at følge vejledningen på hjemmesiden.
 • Academic Work er berettiget til at opsige denne Aftale med tredive (30) dages varsel over for dig som bruger ved at sende en e-mail til den adresse, som du angav, da du registrerede dig som bruger. Hvis du ikke har angivet en e-mailadresse, er Academic Work berettiget til at opsige aftalen ved at sende dig en skriftlig meddelelse via Tjenesterne.
 • Din ret til at benytte Tjenesterne ophører samtidig med aftalens ophør.

Personoplysninger

 • For at kunne levere Tjenesterne skal vi behandle dine personoplysninger. Se venligst Academic Works politik vedrørende vores behandling af personoplysninger og brug af cookies, som forklarer dine rettigheder som registreret bruger samt det retlige grundlag for Academic Works behandling af personoplysninger (herunder cookies), som er angivet eller indsamlet via Tjenesterne eller hjemmesiden, læs mere her.

Tilgængelighed og ansvarsbegræsning

 • Det er vores hensigt, at Tjenesterne skal være tilgængelige til enhver tid, og at fejl eller mangler bør udbedres uden ugrundet ophold. Når du opretter en brugerprofil, bekræfter du, at du er bekendt med og indforstået med, at Tjenesterne ydes uden beregning, og at Academic Work ikke yder nogen garanti for, at Tjenesterne (eller dele deraf) ikke vil blive ramt af afbrydelser, forstyrrelser, forsinkelser eller andre former for fejl.
 • Med undtagelse af tab eller skade, som skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed fra Academic Works side, er Academic Works erstatningsansvar begrænset til direkte tab eller skade, som du som bruger er blevet påført som følge af Academic Works misligholdelse af denne aftale.

Ændringer

 • Academic Work forbeholder sig ret til enhver tid at ændre Vilkårene.
 • Med forbehold for Brugergenereret Indhold forbeholder Academic Work sig ret til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre eller opdatere Tjenesternes indhold. Academic Work påtager sig intet ansvar for eventuelle følger, der måtte opstå på grund af de pågældende ændringer og/eller opdateringer. Såfremt du fortsætter med at bruge Tjenesterne, efter eventuelle ændringer er trådt i kraft, vil du som bruger anses for at have accepteret de pågældende ændringer og opdateringer.

Lovvalg og tvister

 • Disse Vilkår reguleres af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler.
 • Som forbruger er du berettiget til at få tvister i anledning af Vilkårene løst ved alternativ tvistløsning, forudsat at tvisten opfylder betingelserne herfor (f.eks. krav vedrørende tid eller værdi). Academic Work forpligter sig til at medvirke til alternativ tvistløsning med forbrugere i henhold til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). Det relevante tvistløsningsorgan er:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København.

 • EU-Kommissionen har udviklet en platform til udenretslig tvistløsning. Her har du som forbruger mulighed for at løse en tvist vedrørende onlinebestillinger uden at gå rettens vej. Platformen finder du her.