My profile
My profile
Academyexpand_more
For jobsøgendeexpand_more
For virksomhederexpand_more
Find medarbejdereexpand_more
Kompetenceudviklingexpand_more
Bliv en mere attraktiv arbejdsgiverexpand_more
Hvorfor Academic Work?expand_more
Guidesexpand_more
Om osexpand_more
Om Academic Workexpand_more
Bliv en del af Academic Workexpand_more
CSR og miljøexpand_more
Vilkårexpand_more
Kontaktexpand_more
Privatpolitik

Privatpolitik

Hos Academic Work tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst. Vi arbejder aktivt med databeskyttelse for at sikre, at de personoplysninger, vi indsamler om dig, behandles forsvarligt og sikkert. På denne side kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

Har du spørgsmål til databeskyttelse hos os eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

For information in English

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvorfor?

Academic Work vil indsamle personoplysninger om dig inden for rammerne af vores services. Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til Brugervilkårene eller efter behov for at opfylde databehandlingsformålet. Vi skal muligvis opbevare visse data om dig for at opfylde juridiske forpligtelser, såsom dem, der er pålagt af arbejdslove eller regnskabsregler. Du finder mere detaljeret information i vores resumé, såsom hvilke typer af personoplysninger om dine processer i Academic Work, til hvilket formål, ud fra hvilket retsgrundlag og hvor længe. Du finder oversigten her.

Vi vil også indsamle dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside ved at bruge cookies – med din godkendelse. Du kan læse mere om, hvordan og hvornår vi bruger cookies her. Som besøgende på hjemmesiden er du ikke forpligtet til at give os adgang til dine personlige data og kan undgå dette ved ikke at acceptere vores brug af cookies på din enhed.

Hvordan får vi adgang til dine personlige data?

De personoplysninger, som vi opbevarer om dig, er data, som du selv har givet os, såsom når du opretter dig som bruger på vores hjemmeside, når du søger job via Academic Work, når du kontakter os vedrørende andre forhold som vores services og virksomhed, eller oplysninger, som du har offentliggjort via professionelle netværk, som du er bruger af, såsom LinkedIn.

Hvem vil vi dele dine personlige data med?

I nogle tilfælde kan vi dele dine personlige data med eksterne parter. De eksterne parter er andre virksomheder i vores koncern, leverandører til Academic Work, myndigheder, som vi er juridisk forpligtet til at give visse oplysninger, eller kunder, når det er relevant. Når vi deler dine personoplysninger med en ekstern part, vil det kun være til de formål, som dataene oprindeligt blev indsamlet til. Vi vil altid tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at den eksterne part behandler dine data på en korrekt og sikker måde, såsom ved at indgå bindende aftaler med vores leverandører.

Dine personlige data kan blive delt med følgende eksterne parter:

Andre enheder i vores koncern – Vi kan dele dine oplysninger med andre enheder i Akind Group (den koncern, som Academic Work tilhører). Dette kan forekomme, når en anden koncernvirksomhed leverer services til os, der kan resultere i behandling af dine data på vores vegne, eller når vi arbejder i koncerndækkende applikationer.

Leverandører - Dine personlige data kan nogle gange blive delt med vores leverandører, der udfører tjenester på vores vegne og baseret på vores instruktioner. Disse kan være leverandører af it-leverandører, der bruges til lager- og driftsstyring, leverandører af marketingværktøjer, værktøjer til indlejring af skrifttyper på vores hjemmeside, rekrutteringsværktøjer og personlighedstests.

Myndigheder – Hvis det kræves af national eller international lovgivning, skal vi muligvis dele dine personoplysninger med myndigheder såsom de danske skattemyndigheder (SKAT) eller ATP.

Kunder – Hvis du søger et job via Academic Work og kommer videre i rekrutteringsprocessen, vil vi præsentere dine oplysninger for vores kunde i slutningen af processen. Den rekrutterende kunde er ansvarlig for, hvordan de håndterer de data, de modtager. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vores kunder håndterer dine persondata, anbefaler vi, at du henvender dig direkte til dem. Academic Work hjælper dig gerne med at kontakte dem.

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere detaljeret information om, hvilke eksterne parter vi deler dine persondata med.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi gør altid vores bedste for at sikre, at dine personoplysninger ikke opbevares eller på anden måde behandles i lande uden for EU/EØS. Dine personlige data kan dog blive overført eller behandlet hos vores leverandører i Canada, Norge, Schweiz, Storbritannien eller USA. Under sådanne omstændigheder anvendes enten en beslutning om et passende beskyttelsesniveau i overensstemmelse med artikel 45 i den generelle databeskyttelsesforordning, eller der anvendes passende beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 46 i den generelle databeskyttelsesforordning i form af Europa-Kommissionens besluttede standardkontraktklausuler. Hvis dine data overføres eller håndteres i lande uden for EU/EØS, vil vi sikre, at vi har truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger (såsom Standard Contractual Clauses (SCC), kontraktlige, organisatoriske og/eller tekniske sikkerhedsforanstaltninger), som betyder, at dine data er håndteres på en måde, der opnår et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til gældende regler. Hvis du ønsker en kopi af de anvendte sikkerhedsforanstaltninger, eller hvis du ønsker mere information om, hvor dine personoplysninger behandles, er du altid velkommen til at kontakte os.

Retsgrundlag

Academic Work skal dokumentere et lovligt grundlag for hver behandling af personoplysninger. Hvis der ikke er hjemmel, er behandlingen ikke lovlig og dermed ikke tilladt. Private virksomheder og organisationer kan primært stole på følgende fire baser:

  • Samtykke
  • Udførelse af kontrakt
  • Lovpligt
  • Berettiget interesse

Når vi anvender legitim interesse som grundlag, foretager vi altid en afvejningstest, hvorfra vi vurderede, at vores legitime interesse i at udføre behandlingen opvejer din interesse i ikke at behandle dine personoplysninger. Hvad Academic Works' legitime interesse er i hver type behandling fremgår af det detaljerede resumé, der er tilgængeligt her.

Hvilke rettigheder har du?

Gældende privatlivsbestemmelser giver dig en række rettigheder, når dine personoplysninger behandles. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse rettigheder. Hvilke rettigheder du har, kan variere afhængigt af de formål, som vi behandler dine data til.

Ret til information – Du har ret til at modtage information om vores behandling af dine personoplysninger. Oplysninger om behandling af personoplysninger skal gives af os som dataansvarlig, både når dataene indsamles, og når du anmoder om indsigt i dem, hvilket du kan læse mere om under overskriften “Ret til indsigt” nedenfor.

Hvis der sker noget med dine personoplysninger, som kan påvirke dig negativt, har vi en forpligtelse til at informere dig om dette.

Mere information om retten til information kan findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at trække samtykke tilbage - Når vores ret til at behandle dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Den nemmeste måde for dig at gøre dette på er ved at kontakte privacy@academicwork.dk. Indtil du trækker dit samtykke tilbage, har vi et retsgrundlag og dermed ret til at behandle dine personoplysninger. Når dit samtykke er trukket tilbage, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til indsigt – Du har ret til at vide, om Academic Work behandler dine personoplysninger og til at modtage en kopi af dine personoplysninger – et registerudtræk – gratis. I registerudtrækket vil det fremgå, hvilke oplysninger vi har om dig, formålet med persondatabehandlingen, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Mere information om retten til indsigt kan på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til berigtigelse – Du har altid ret til at kræve, at Academic Work retter forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig, og at vi supplerer dine oplysninger. Derudover har du altid mulighed for at ændre de oplysninger, du har givet i din kandidatprofil.

Mere information om retten til berigtigelse kan findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at gøre indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod Academic Works behandling af dine personoplysninger, såsom når det drejer sig om direkte markedsføring (herunder profilering). I alle tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse (herunder profilering), har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse og giver os besked, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger.

Mere information om retten til at gøre indsigelse findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til begrænsning – I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at Academic Work begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Det gælder, hvis du for eksempel sætter spørgsmålstegn ved, at de personoplysninger, vi behandler, er korrekte. Du kan derefter anmode om en begrænsning af behandlingen i den tid, vi skal bruge for at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte. I så fald må vi kun (udover selve opbevaringen) behandle dataene efter dit samtykke. Det gælder med undtagelse af at etablere, hævde eller forsvare retskrav, for at beskytte andres rettigheder eller for at beskytte en vigtig offentlig interesse.

Mere information om retten til begrænsning kan findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til sletning – Som udgangspunkt har du ret til at anmode Academic Work om at få slettet dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet i følgende tilfælde:

  • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til.
  • Hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke behøver at opbevare dine data til andre formål, såsom juridiske forpligtelser.
  • Hvis du gør indsigelse mod behandling baseret på legitim interesse, og din begrundelse for indsigelse opvejer vores interesse.
  • Hvis du gør indsigelse mod vores behandling af dine data til direkte markedsføringsformål, og vi ikke behøver at behandle dine data til andre formål.
  • Hvis dine personoplysninger behandles på en ulovlig måde.
  • Hvis dine personoplysninger skal slettes på grund af juridiske forpligtelser.

I nogle tilfælde har Academic Work ikke mulighed for at slette dine personoplysninger. Dette sker, når oplysningerne enten stadig er nødvendige at behandle til det formål, hvortil de er indsamlet, eller fordi der er et lovkrav om, at Academic Work skal opbevare dem i en vis periode. Det kan også skyldes, at Academic Works interesse i at fortsætte med at behandle data vejer tungere end din interesse i at få dem slettet, hvilket vi så skal kunne påvise afgørende begrundede årsager til, hvorfor vores behandling vejer tungere end dine interesser. Du kan læse mere om de lovkrav, der gælder for Academic Work vedrørende lagring af oplysninger, selvom du anmoder om at få slettet dine personoplysninger på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside. Lovene beskrevet i dette dokument forhindrer os derfor i straks at slette visse data. Du har også ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personoplysninger til bestemte formål såsom direkte markedsføring, som du kan læse mere om under overskriften Ret til indsigelse, som du kan finde ovenfor.

Mere information om retten til at blive slettet kan findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Ret til dataportabilitet – I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke, eller for at opfylde en aftale, du har indgået med os, har du ret til at kræve, at Academic Work giver dig de personoplysninger, du har givet os i en maskine-læsbart format. Når du udøver retten til dataportabilitet, har du ret til at overføre dine personoplysninger direkte fra Academic Work til en anden persondataansvarlig, når dette er teknisk muligt. Sådan et udtræk kan du selv lave under Mine sider på vores hjemmeside.

Mere information om retten til portabilitet kan findes på den danske myndighed Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du gerne vil udøve dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på privacy@academicwork.dk.

Ret til at indgive en klage – Hvis du er utilfreds med den måde, Academic Works behandler dine personoplysninger på, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har bopæl eller arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse blev begået (angivet i artikel 77 i GDPR). Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, som i Danmark er Datatilsynet.

Cookies For mere information om Academic Works brug af cookies, se venligst vores cookiepolitik.

Ændringer i vores privatlivsoplysninger

Fra tid til anden kan vi ændre i denne tekst til privatlivsoplysninger. Den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Når der foretages mere omfattende opdateringer (såsom ændringer i de formål, som vi behandler dine oplysninger til, eller ændringer vedrørende, hvilke personoplysninger vi behandler om dig), sender vi en ny version af informationsteksten til den e-mailadresse, du har givet os.